• Úvod
  • Věda a výzkum
  • Cena Miroslava Papáčka

Cena Miroslava Papáčka

Děkanka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vydala dne 23. 3. 2021 Statut Ceny Miroslava Papáčka za mimořádný společenský přínos jako ocenění děkana/děkanky Pedagogické fakulty udělované jedenkrát ročně.

Hlavním smyslem oceňování vědeckých výkonů Cenou Miroslava Papáčka je zejména snaha o zvýšení prestiže výkonů akademických pracovníků, popřípadě studentů Pedagogické fakulty. Současně je cílem též prezentovat i popularizovat vědecké počiny, výkony vytvářené v oblasti pedagogiky, psychologie, didaktiky nebo v oblastech souvisejících se zaměřením jednotlivých pracovišť na Pedagogické fakultě. V neposlední řadě je cílem ocenění motivace začínajících vědců na fakultě k jejich vědecké práci.

Cena Miroslava Papáčka se uděluje za mimořádný společenský přínos akademického pracovníka Pedagogické fakulty a za mimořádný společenský přínos studenta Pedagogické fakulty. Může být udělena za mimořádný výkon, vytvořený v souvisejících vědeckých disciplínách, který byl publikován nebo uskutečněn v daném kalendářním roce.

Aktuální ročník

Návrhy na nominace za kalendářní rok 2021 je možné podávat do 30. 3. 2022 paní Gabriele Mikešové na oddělení vědy e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (na nominačním formuláři, odkaz níže). Členové odborné poroty posoudí návrhy nominací a předloží je děkance fakulty do 30. 4. 2022.

Odborná porota bude v roce 2021 pracovat v následujícím složení: prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., PhDr. Petr Bahenský, Ph.D., Bc. David Marko.

ROČNÍK 2020

Dne 4. 5. 2021 se sešla odborná porota a rozhodla, že cenu Miroslava Papáčka za rok 2020 obdrží v kategorii

  1. mimořádný společenský přínos akademického pracovníka Pedagogické fakulty
    • prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. za mimořádný společenský přínos z hlediska dosahu výrazně přesahujícího rámec PF JU – Strategie 2030+
    • PhDr. Petr Bahenský, Ph.D. za budování excelentního výzkumného týmu
  2. mimořádný společenský přínos studenta Pedagogické fakulty
    • Bc. David Marko za vynikající výsledky v oblasti vědy
Ceny Miroslava Papáčka 2020 – reportáž ze slavnostního ceremoniálu s fotografiemi

Slavnostní ceremoniál spojený s předáváním Ceny Miroslava Papáčka se uskutečnil v úterý 15. června 2021 v aule Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Profesor Miroslav Papáček byl pro naši fakultu natolik výraznou osobností, že se kolegium děkanky rozhodlo zachovat jeho odkaz v oceňování významných vědeckých a společenských počinů, které byly vytvořeny členy akademické obce – a tuto cenu spojilo se jménem Miroslava Papáčka.

Cenu Miroslava Papáčka předali historicky prvním laureátům tohoto ocenění rektor Jihočeské univerzity prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. a děkanka Pedagogické fakulty JU doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.

Laureáti Ceny Miroslava Papáčka za rok 2020:

Cena Miroslava Papáčka za rok 2020 byla v kategorii mimořádný společenský přínos akademického pracovníka Pedagogické fakulty udělena

prof. PaedDr. Ivě Stuchlíkové, CSc. za mimořádný společenský přínos z hlediska dosahu výrazně přesahujícího rámec PF JU, za přípravu Strategie 2030+.

Profesorka Stuchlíková působí na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity jako proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a koncepci doktorských studií. Dlouhodobě se věnuje pedagogické psychologii, kde se zaměřuje zejména na emoce a motivaci v situacích, které souvisejí s učením, vyučováním a výchovou. Druhou oblastí jejího zájmu je výzkum badatelsky orientované výuky v přírodovědném vzdělávání a formativní hodnocení žáků při badatelském učení.

Profesorka Iva Stuchlíková byla členkou expertního týmu pro přípravu Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+.

Cena Miroslava Papáčka za rok 2020 byla v kategorii mimořádný společenský přínos akademického pracovníka Pedagogické fakulty udělena

PhDr. Petru Bahenskému, Ph.D. za budování excelentního výzkumného týmu.

Doktor Bahenský působí jako zástupce vedoucího Katedry tělesné výchovy a sportu na Pedagogické fakultě. Dlouhodobě se zabývá fyziologií sportu a regenerací po sportovní zátěži a je trenérem atletiky I. třídy. Zároveň řídí expertní výzkumný tým Laboratoře funkční zátěžové diagnostiky. Pod jeho vedením se z laboratoře stalo významné diagnostické centrum zabývající se fyziologickými, biochemickými a výkonnostními změnami při různých intenzitách zátěže.

Cena Miroslava Papáčka za rok 2020 byla v kategorii mimořádný společenský přínos studenta Pedagogické fakulty udělena

Mgr. Davidu Markovi za vynikající výsledky v oblasti vědy.

Mgr. David Marko je absolventem navazujícího magisterského studijního programu Učitelství tělesné výchovy pro střední školy. Již několik let působí jako asistent v Laboratoři funkční zátěžové diagnostiky. Na základě zkušeností a kontaktů, které získal během svého studijního pobytu v USA na Georgia Southern University Savannah, se mu podařilo rozšířit tematické výzkumné portfolio Laboratoře funkční zátěžové diagnostiky. David Marko publikuje své vědecké studie v prestižních časopisech (Q1, Q4).

VŠEM OCENĚNÝM BLAHOPŘEJEME A DĚKUJEME ZA VZORNOU REPREZENTACI PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY!

Prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.

Narodil se 1. října 1953 ve Vimperku, zemřel 29. dubna 2019 v Českých Budějovicích.

V roce 1976 absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v oboru učitelství biologie a chemie pro střední školy. Záhy po skončení studia získal doktorát v oboru zoologie a poté v roce 1988 obhájil kandidaturu v oboru entomologie. Zpočátku působil jako učitel na gymnáziu v Prachaticích, odkud přešel na místo odborného asistenta na tehdejší samostatné Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Zde se ve své odbornosti dále rozvíjel a postupně získal pověst vynikajícího a mezinárodně uznávaného odborníka v oblasti biologie, ekologie, morfologie a taxonomie nepomorfních ploštic (Insecta: Hemiptera: Heteroptera) a biodiverzity vodního hmyzu. V oboru zoologie se habilitoval a nedlouho poté byl v roce 1995 jmenován vysokoškolským profesorem.

Publikoval desítky prací v domácích i zahraničních vědeckých časopisech a sbornících. Byl autorem nebo spoluautorem několika významných monografií (kompletní bibliografie bude vydána v Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae). Intenzivně spolupracoval zejména s International Research Institute for Entomology sídlícím v Naturhistorisches Museum Wien, ale i s dalšími zahraničními institucemi. Jeho práce věnované ekologii a biodiverzitě vodního hmyzu znamenaly také významný příspěvek k poznání fauny Šumavy a Novohradských hor.

Svůj profesní život však nenaplnil pouze zoologií a entomologií. Jako vynikající pedagog vychoval na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, kde působil až do posledních chvil, množství studentů, ať už budoucích učitelů přírodopisu a biologie nebo budoucích výzkumných pracovníků. Stal se velmi respektovaným didaktikem se záběrem nejen v oblasti vyučování přírodopisu a biologie, ale i přírodovědného vzdělávání obecně. Je autorem středoškolských učebnic a spoluautorem českých i mezinárodních monografií orientovaných na přírodovědné vzdělávání. Jeho neutuchající zájem o budoucnost přírodovědného vzdělávání se projevovala i v úsilí, které věnoval zrodu a garantování doktorského studia zaměřeného na vzdělávání v biologii.

Šíře jeho zájmů byla velká. Pamatujeme si ho proto nejen jako vynikajícího zoologa a učitele, ale také jako muzikanta či jako člověka s všestranným přehledem v umění i technice. Byl i skvělým manažerem, který dokázal citlivě, s obrovskou lidskostí, přirozenou autoritou a pochopením, ale také velice cílevědomě, řídit své kolegy. Tyto vlastnosti promítal do akademických funkcí vedoucího katedry biologie, proděkana a děkana Pedagogické fakulty a později také prorektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Kromě toho zastal i úspěšně vést vědecké týmy ustanovené na bázi projektů věnovaných výzkumu v oblasti entomologie, ekologie a biodiverzity i didaktiky biologie.

Navždy zůstane v našich vzpomínkách jako vzor člověka s rozhledem, erudicí a pílí, stejně jako osobní velikostí, spočívající v hluboké lidskosti, serióznosti a vlídnosti. Snil o tom, že se po skončení své úspěšné pedagogické kariéry bude dál v pozici emeritního profesora zabývat svou největší zálibou a bude pokračovat v rozdělané práci věnované vodním plošticím, na které neměl při svém pracovním vytížení tolik času, kolik by si přál. Bohužel se mu to nepodařilo. Jeho práce tak zůstává nedokončená a je současně výzvou, závazkem i inspirací pro příští generace heteropterologů, a nejen jich.

PhDr. Jan Petr, Ph.D.

Další články

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, se začátkem nového akademického roku jsme spustili nové webové stránky naší univerzity včetně všech fakult a dalších součástí univerzity. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.