Projekty

Projekty spolufinancované Evropskou unií

Inovace studia učitelství pro střední školy na Jihočeské univerzitě

Obohacení pregraduálního vzdělávání v učitelských oborech. Tématy jsou diferenciace ve vyučování, práce s heterogenitou školní třídy, zintenzivnění přenosu moderních technologií do výuky, práce se sebereflexí studenta, systematická podpora studentů formou mentoringu, alternativních modulů výuky. Aktivity jsou založeny na propojování přípravy v oblasti oborových didaktik, ped-psy základu a reflektované praxe, na síťování spolupracujících škol a jejich učitelů s fakultami a využívání mezinárodních zkušeností.

Řešitel projektu:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta
Mgr. Michal Vančura, Ph.D.

Reg. č.:
CZ.2.3.68/0.0/0.0/19_068/0016157

Rozpočet projektu:
Celkem: 16 694 817,54 Kč

Přehled Strategických projektů JU, na kterých PF JU participuje

Rozvoj JU - ESF

Projekt je zaměřen na rozvoj Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (JU) jako celku, prostřednictvím uskutečnění mixu neinvestičních (tzv. měkkých) aktivit. Realizací projektu chce JU dosáhnout zvýšení kvality strategického řízení; vytvoření transparentního a jasně vymezeného systému zajišťování a hodnocení kvality; zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zvýšení jejich relevance pro trh práce, včetně podpory podnikavosti a dalších žádoucích dovedností studentů, zkvalitnění pedagogických kompetencí akademického personálu a zvýšení počtu předmětů vyučovaných v cizím jazyce; zavedení systému monitoringu potřeb trhu práce, zkoumání schopnosti adaptace absolventů na trhu práce a posílení vazeb s absolventy; posílení internacionalizace prostředí.

Bližší informace k projektu zde

Rozvoj JU – ESF II

Projekt je zaměřen na rozvoj Jihočeské univerzity (JU) ve smyslu svého specifického zaměření a své strategie (Dlouhodobý záměr JU na období 2016-2020 (DZ)). JU hodlá prostřednictvím realizace projektu dosáhnout zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb pro studenty se specifickými potřebami, a to včetně zkvalitnění kompetencí akademického i ostatního personálu a zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit přírodovědných oborů.

Bližší informace k projektu zde

Rozvoj JU - ERDF II

Předmětem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury s důrazem na odstranění bariéry v přístupu ke studiu na JU, a to prostřednictvím:

1. Stavebních úprav vzdělávacích objektů a pořízením technického vybavení sloužící převážně pro studenty se specifickými potřebami

2. Modernizace prostor pedagogicko-psychologické poradny sloužící převážně studentům s psychickými problémy

3. Modernizace přístrojového vybavení, která má za cíl podpořit nové trendy ve vzdělávání

Bližší informace k projektu zde

Mezinárodní mobility II

Projekt je zaměřen na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu. Hlavním cílem projektu je podpora profesního růstu výzkumných, technických a administrativních pracovníků JU a rozvoj JU jako výzkumné organizace prostřednictvím posílení lidských zdrojů.

Bližší informace k projektu zde

Kapacity pro VaV II

Cílem projektu je podpora rozvoje kapacit, znalostí a dovedností pracovníků JU za účelem zvýšení jejich odborných dovedností. Základním nástrojem projektu bude podpora strategického nastavení řízení JU v souladu s inovativními postupy užívanými na předních světových výzkumných organizacích. Projekt navazuje, obsahově vhodně doplňuje a rozšiřuje již realizovaný synergický projekt Rozvoj JU – Kapacity pro VaV, v rámci kterého žadatel již zahájil proces získání a udržení „HR Award“.

Bližší informace k projektu zde

Granty

TAČR

Hlavní řešitel Poskytovatel Název Číslo Termín ukončení
Mgr. Aneta Marková, Ph.D. TAČR Změny ve vybraných sociálních službách zaměřených na osoby s postižením v době krizového stavu způsobeného virovým onemocněním typu COVID-19 TL05000413 prosinec 2023
RNDr. Renata Ryplová, Ph.D. TAČR Biomasa v trvale udržitelné krajině: digitální platforma pro výuku fotosyntézy ve vodě a na souši k poznání úlohy rostlin v krajině TL05000150 prosinec 2023
doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph. D. TAČR Rozvoj informatického myšlení pomocí situačních algoritmických problémů TL03000222 únor 2023
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. TAČR Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku v přírodovědných předmětech a v matematice TL02000368 červen 2022
Mgr. Michal Vančura, Ph.D. TAČR Administrativní činnosti základních škol TIRSMSMT935 duben 2022
PhDr. Ivana Šimková, Ph.D. TAČR Ověření metodiky čtení Sfumato pro nácvik čtení u žáků s dyslexií TL03000322 březen 2022
Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. TAČR Systém pro podporu marketingového rozhodování DestinACE TL02000423 prosinec 2021
RNDr. Renata Ryplová, Ph.D. TAČR Sluneční energie, voda v krajině, vegetace: nová metodika vzdělávání pracovníků městských úřadů a inovace školní výuky k tématu efektu hospodářských zásahů na regionální klima TL01000294 leden 2021

ERASMUS+

Hlavní řešitel Poskytovatel Název Číslo Termín ukončení
RNDr. Libuše Samková, Ph.D. DAAD NA, Německo (ERASMUS+ Strategic Partnership) coReflect@maths Digital Support for Teachers' Collaborative Reflection on Mathematics Classroom Situations 2019-1-DE01-KA203-004947 srpen 2022
PhDr. Salim Murad, Ph.D. EACEA Erasmus Mundus (Erasmus+ A3: Erasmus Mundus, Sport) EMMIR září 2021
Mgr. Roman Hašek, Ph.D. EU, Erasmus+, koordinátor: Bayreuth University Improving Tools for E-assessment in Maths and Science (ITEMS) 2018-1-DE01-KA203-004268 srpen 2021

Norské fondy

Hlavní řešitel Poskytovatel Název Číslo Termín ukončení
doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. Iceland, Liechtenstein, Norway Grants Posílení kompetencí učitelů a dalších pedagogických pracovníků v oblasti začleňování žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí EHP-CZ-IN-2-003 červenec 2022

Projekty přeshraniční spolupráce

Hlavní řešitel Poskytovatel Název Číslo Termín ukončení
doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. BTHA Die Digitalisierung im interkulturellen und sprachheterogenen Unterricht an Schulen im bayerisch-tschechischen Grenzraum BTHA-SW-2021-2 prosinec 2021
Mgr. Jana Kusová, Ph.D. Aktion Česká republika – Rakousko univie: summer school for Czech-Austrian Language Tandem: Sommerkolleg České Budějovice 2021 / univie: summer school for Czech- Austrian Language Tandem: Letní kolegium České Budějovice 2021 AKTION 89p12 prosinec 2021
doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. Česko-německý fond budoucnosti Digitalizace v interkulturní a jazykově heterogenní výuce na školách v bavorsko-českém příhraničí 4-20-9248 duben 2021
prof. RNDr. Pavel Pech, CSc. Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Mathematische Begabung: Modellierung, Diagnose, Förderung / Matematické nadání: Modelování, diagnóza, podpora 113 červenec 2020
doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. BTHA – spoluúčast na projektu univerzity Passau PAndemie – eine empirische Untersuchung zu Effekten digitaler Lehrformate bei Lehramtsstudierenden in Bayern und Tschechien BTHA-AP-2020-DIG-12 prosinec 2020

GAČR

Hlavní řešitel Poskytovatel Název Číslo Termín ukončení
PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. GAČR Komputační psycholingvistická analýza českého textu GA16-19087S prosinec 2020

Projekty GAJU

Hlavní řešitel Poskytovatel Název Číslo Termín ukončení
PhDr. Petr Bahenský, Ph.D. GAJU Náprava poruch dechového stereotypu prostřednictvím optimálního intervenčního programu 021/2019/S prosinec 2021
Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D. GAJU Škola - hrozba nebo příležitost pro zranitelné jedince? 117/2019/S prosinec 2021
PhDr. Jan Petr, Ph.D. GAJU Procesní a obsahové inovace vzdělávání v biologii a fyzice 123/2019/S prosinec 2021
doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. GAJU Integrovaná výuka v přípravě učitelů základní školy 114/2019/S prosinec 2021
prof. RNDr. Pavel Pech, CSc. GAJU Edukační obsah pro rozvoj matematického a informatického myšlení 121/2019/S prosinec 2021
Mgr. Jan Schuster, Ph.D. GAJU Příspěvek k řešení problematiky dosažení trvalé adekvátní spotřeby zeleniny, omega-3 mastných kyselin a vlákniny v ČR uplatněním nových přístupů při zvyšování jejich současné spotřeby v mateřských školách jako předpokladu k vytvoření potřebných celoživotních stravovacích návyků. 132/2019/S prosinec 2021
PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. GAJU Interakce a diskurz školní třídy ve výuce angličtiny na 2. st. ZŠ 098/2018/S prosinec 2020
prof. RNDr. Pavel Pech, CSc. GAJU Řešení problémů jako jedna z klíčových kompetencí ve výuce matematiky a informatiky. 121/2016/S prosinec 2018

Ostatní projekty

Hlavní řešitel Poskytovatel Název Číslo Termín ukončení
PhDr. Salim Murad, Ph.D. Heinrich Boell Stiftung Praha Future of Education Heinrich Boell Stiftung Praha – the Future of Education listopad 2019
dr. Phil. Zdeněk Pecka AO-CZ Habilitationsstipendium Současná rakouská literatura v interaktivním digitálním prostředí ICM-2019-13709 březen 2019
Ukončené projekty

Podpora rozvíjení informatického myšlení

Projekt PRIM si klade za úkol inovovat obsah vzdělávací oblasti Informatika a ICT akcentováním výuky zaměřené na rozvoj informatického myšlení žáků. Projekt předpokládá vytvoření a pilotní ověření ucelených sad výukových materiálů pro všechny stupně škol, jednak systému vzdělávání učitelů vyučujících informatiku v pregraduálním vzdělávání i v praxi. Současně bude popularizovat témata související s informatickým myšlením, jako jsou programování, porozumění informacím, robotika.

Web projektu

Řešitel projektu za JU:
doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.

Hlavní příjemce:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Partneři projektu:
Masarykova univerzita
Ostravská univerzita
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Karlova
Univerzita Palackého v Olomouci
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Hradec Králové
Západočeská univerzita v Plzni
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Reg. č.:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322

Rozpočet projektu:
109 793 169 Kč

Podpora rozvoje digitální gramotnosti

Záměrem projektu je přispět k tvorbě vzdělávacího systému, který bude respektovat principy otevřeného vzdělání a zajistí každému jedinci výbavu digitálními kompetencemi, které mu umožní se uplatnit v informační společnosti. Naplnění záměru bude realizováno především budováním kapacit pro rozvoj digitální gramotnosti dětí a žáků s ohledem na novou koncepci jejího rozvoje integrovanou v aktualizaci RVP PV, RVP ZV, G a SOV, kterou připravuje NÚV a která bude v rámci projektu finalizována.

Řešitel projektu za JU:
doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.

Hlavní příjemce:
Univerzita Karlova

Reg. č.:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366

Rozpočet projektu:
Celkem: 109 790 407,10 Kč
Za JU 7 924 768,95 Kč

Inovace přípravy učitelů pro praxi

Cílem je zvýšení kvality pregraduální přípravy budoucích učitelů. Projekt vytváří funkční síť fakultních škol jako prostředí, v němž získávají studenti výrazné podněty pro orientaci k nástupu do učitelské praxe, vysokoškolští učitelé příležitost pro propojování teorie a praxe a učitelé ZŠ a MŠ možnost zapojit studenty do přímé práce s žáky. Projekt podporuje i systematickou práci s inovacemi v didaktických předmětech a důraz je kladen i na podporu rozvoje kompetencí pro akce popularizující vědu.

Řešitel projektu:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
Mgr. Michal Vančura, Ph.D.

Reg. č.:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960

Rozpočet projektu:
Celkem: 39 643 743,10 Kč

Rozvoj JU - Mezinárodní mobility

Projekt je zaměřen na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoje lidských zdrojů v oblasti výzkumu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (JU) prostřednictvím uskutečnění mezinárodních mobilit výzkumných pracovníků. Realizací projektu chce JU dosáhnout zvýšení kvality profesního růstu výzkumných pracovníků a zlepšení rozvoje JU jako výzkumné organizace prostřednictvím posílení lidských zdrojů.

Bližší informace k projektu zde

Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ

V rámci projektu bude vytvořena síť mateřských škol, které se stanou excelentními pracovišti věnujícími se čtenářské pregramotnosti a prostřednictvím nichž dojde k vzájemnému učení škol a pedagogů. Síť bude reprezentována třemi Centry kolegiální podpory v každém kraji České republiky. Bude podpořen vznik prostředí pro vzájemné obohacování pracovníků MŠ mezi sebou navzájem, propojena pregraduální přípravu s praxí, poskytnuty příklady dobré praxe ve formě stáží a vytvořeny metodické materiály.

Web projektu

Řešitel projektu:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.

Reg. č.:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523

Rozpočet projektu:
Celkem: 34 328 928,16 Kč

Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností

Cílem projektu je podpora profesních kompetencí učitelů/studentů s klíčovými dopady na žáky v souladu s definovanými cíli RVP. V tzv. Společenství praxe bude zajišťována pravidelná spolupráce a vzájemné obohacování aktérů-učitelů ZŠ/SŠ, učitelů VŠ, pracovníků NNO, budoucích učitelů-studentů VŠ v tématech výzvy (čtenářská, matematická, informační gramotnost, sociální a občanské kompetence, vzdělávací oblast Člověk a příroda) s uplatněním inovativních, aktivizačních a reflektivních přístupů.

Web projektu

Řešitel projektu za JU:
doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.

Hlavní příjemce:
Univerzita Karlova v Praze

Reg. č.:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664

Rozpočet projektu:
Celkem: 53 565 226,89 Kč
Za JU 11 029 618,98 Kč

Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Prostřednictvím společenství praxe všech aktérů rozvíjet profesní kompetence učitelů a budoucích učitelů ISCED 0 v oblasti čtenářské, matematické pregramotnosti a didaktiky předškolního vzdělávání s akcentem na výměnu zkušeností, propojení teorie a praxe z hlediska specifik předškolního vzdělávání (hra, prožitkové, kooperační učení, tvůrčí činností) v souladu s cíli RVP PV.

Web projektu

Řešitel projektu za JU:
PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.

Hlavní příjemce:
Univerzita Karlova v Praze

Reg. č.:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663

Rozpočet projektu:
Celkem: 45 188 770,44 Kč
Za JU 6 676 141,68 Kč

Společenství praxe - platforma pro rozvoj klíčových kompetencí

Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů. Základní cíle:

  1. Rozvoj kvality vzdělávání zaměřené na rozvoj kompetencí učitelů prostřednictvím podpory oborových didaktik a mezipředmětových vztahů
  2. Vytvoření funkčních společenství praxí při zapojených univerzitách jako prostředí rozvoje klíčových kompetencí
  3. Rozvoj osobnostních dovedností směřujících k reflexi vlastní výuky na základě akčního výzkumu.

Řešitel projektu za JU:
prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.

Hlavní příjemce:
Univerzita Palackého v Olomouci

Reg. č.:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660

Rozpočet projektu:
Celkem: 52 457 356,56 Kč
Za JU: 6 905 660,16 Kč

Rozvoj JU - ERDF

Předmětem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (JU), a to prostřednictvím:

  1. Modernizace ucelených bloků učeben na vybraných fakultách, která zlepší podmínky pro realizaci moderních výukových metod
  2. Modernizace softwarového a hardwarového vybavení, která má za cíl podpořit interaktivní e-learningové technologie pro distanční vzdělávání

Projekt Rozvoj JU - ERDF vznikl jako doplňková investiční podpora projektu Rozvoj JU - ESF.

Bližší informace k projektu zde

Rozvoj JU - Studijní prostředí

Projekt je zaměřen na rozvoj studijního prostředí Jihočeské univerzity.
Zajištění vysoké úrovně studijního prostředí vyžaduje v podmínkách dynamického rozvoje technologií, výzkumu a vzdělávání neustálou konfrontaci s nejnovějšími koncepty, metodami a vybavením. V současném vysokoškolském prostředí je nezbytností budovat a rozvíjet studijní prostředí takovým způsobem, aby bylo kvalitní a moderní. Toho lze dosáhnout jak hmotnými statky (např. nábytkem, IT/AV technikou, přístroji), tak i nehmotnými statky (např. elektronickými knihami, Wi-Fi, softwary).
Do realizace projektu jsou zapojené všechny fakulty Jihočeské univerzity (JU) a Akademická knihovna.
Záměr projektu a jeho vybrané aktivity se opírají o potřeby identifikované na úrovni Dlouhodobého záměru JU na období 2016-2020 (DZ).
Projekt navazuje na realizovaný projekt OP VVV (Rozvoj JU–ESF, číslo výzvy 02_16_015), který je mimo jiné zaměřen na zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zvýšení jejich relevance pro trh práce, včetně podpory podnikavosti a dalších žádoucích dovedností studentů, a také navazuje na vybrané projektové aktivity realizované v OP VK (PO2, oblast podpory 2.2).

Bližší informace k projektu zde

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, se začátkem nového akademického roku jsme spustili nové webové stránky naší univerzity včetně všech fakult a dalších součástí univerzity. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.