Pro studenty

Témata bakalářských prací

Mgr. Jana Doležalová

Nejsou vypsané žádné bakalářské práce


Mgr. Roman Hašek, Ph.D.

 1. Výuka stereometrie užitím fyzických a digitálních modelů (BP/DP) Práce by se věnovala popisu použití kombinace fyzických a digitálních metod při výuce stereometrických témat na základní a střední škole a v přípravě učitelů matematiky. Pro digitální modely se nabízí použití programu GeoGebra.
 2. Sbírka nestandardních aplikačních úloh a problémů (BP/DP) Úkolem práce je připravit kolekci řešených úloh, které odpovídají specifikaci příslušného tematického celku RVP. V případě DP se očekává jejích metodické zpracování a ověření v praxi.
 3. Úlohy a aktivity rozvíjející schopnosti argumentace a ověřování (BP/DP) V RVP G je „Argumentace a ověřování“ jedním z tematických celků vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Cíle práce je připravit soubor řešených úloh případně i rozsáhlejších aktivit pro základní a střední školu i pro přípravu učitelů matematiky, které by podporovaly rozvoj schopnosti argumentace a ověřování matematických tvrzení.
 4. Geometrie reálného světa ve výuce matematiky (BP/DP) V prostředí, ve kterém žijeme, se setkáváme s rozličnými geometrickými objekty a jevy, např. křivkami a plochami, symetriemi, konstrukčními prvky staveb nebo způsoby uspořádání objektů. Řada z nich přitom více či méně souvisí s učivem elementární geometrie. Obsahem BP/DP bude na konkrétních příkladech a srozumitelnou formou, s využitím poznatků geometrie a matematiky, poukázat na tuto spojitost reálného světa s matematikou.
 5. Matematika / geometrie na dotykových zařízeních (BP/DP) Možnosti využití tabletů a chytrých telefonů při studiu i výuce matematiky. Zaměření na konkrétní matematická témata a konkrétní aplikace (GeoGebra, Sketchometry apod.).
 6. Galerie matematických zařízení a mechanismů (BP/DP) Shromáždění, představení a matematický popis současných i historických mechanismů a zařízení, které mají vztah k matematice (např. en.wikipedia.org/wiki/Trammel_of_Archimedes, en.wikipedia.org/wiki/Pantograph, en.wikipedia.org/wiki/Peaucellier%E2%80%93Lipkin_linkage apod.). Nabízí se možnost doplnit galerii vlastnoručně vyrobenými mechanismy (ze dřeva či z kovu). DP s tímto zaměřením by se potom zabývala využitím ve výuce.
 7. Matematické úlohy s technickou tematikou (BP/DP) Technická praxe pracuje s aplikacemi matematických poznatků. Ve výuce matematiky by neměla být tato její role opomíjena. Cílem práce bude vytvořit soubor úloh, které by na příslušné úrovni matematického učiva (ZŠ, SŠ, VŠ) poukazovaly na konkrétní situace, v nichž k tomu dochází. K prezentaci a řešení úloh by byl použit vhodný software.
 8. Sbírka řešených úloh z lineární algebry / deskriptivní geometrie / výpočetní techniky pro matematiky (BP) Vytvoření online sbírky řešených úloh z lineární algebry a geometrie / deskriptivní geometrie. Sbírka bude využívat software vhodný k prezentaci zadání a řešení konkrétních úloh. Uživatel sbírky se spolu s pochopením podstaty řešení daných úloh seznámí s možnostmi efektivního použití tohoto software.
 9. Testování prostorových schopností (BP) Existují tradiční testy pro zjišťování prostorových schopností člověka, tj. jeho orientace v prostoru, vytváření prostorových představ a schopnost manipulace s nimi, např. Santa Barbara Solids Test nebo Purdue Visualization of Rotations Test. Cílem práce by bylo shromáždit základní informace o takovýchto testech, popsat úkoly, které používají a porovnat je s úlohami z učiva stereometrie pro základní a střední školy a s úlohami z jednotných přijímacích zkoušek a státních maturit.
 10. Online podpora výuky geometrie (BP) Zpracování konkrétních geometrických témat a úloh a jejich prezentace prostřednictvím aktuálně dostupných nástrojů pro sdílení geometrických konstrukcí a výukových materiálů.
 11. Využití knihovny JSXGraph pro tvorbu online výukových materiálů (BP) JSXGraph je knihovna programovacího jazyka Java, která je určena pro snadnější tvorbu dynamických appletů, které lze vkládat do libovolné webové stránky a fungují pod libovolným prohlížečem. Cílem práce je sestavit kolekci originálních materiálů vytvořených v JSXGraph a demonstrovat jejich užití ve www stránkách a v systému Moodle.
 12. Volné téma Téma z oblasti lineární algebry, geometrie, deskriptivní geometrie, historie matematiky a využití počítače ve výuce matematiky dle domluvy se studentem.

RNDr. Marika Hrubešová, Ph. D.

Únikové hry ve výuce matematiky pro 1. stupeň ZŠ

Mgr. Blanka Jáchimová

Nejsou vypsané žádné bakalářské práce


Mgr. Martin Kazda, Ph. D.

 1. Vyučovací metody vedoucí k posilování úrovně finanční gramotnosti žáka základní, nebo střední školy.
 2. Význam matematiky ve finančním vzdělávání.
 3. Zvyšování úrovně matematické gramotnosti žáka základní, nebo střední školy prostřednictvím výuky přírodních věd (chemie, fyzika).

Mgr. Bc. Marek Kobera, Ph. D.

 1. Počítačové hry ve výuce a didaktice matematiky
 2. Heuristické postupy v rekreační matematice a matematických hádankách (Úkolem je zmapovat a kategorizovat postupy, které žáci či studenti používají, když se setkají s pro ně novými či nerutinními úlohami z této oblasti, týkající se např. dělitelnosti, vztahů mezi ciframi čísel, elementární geometrie úseček, trojúhelníků, případně jednoduchých úloh z teorie pravděpodobnosti.)
 3. Přímé a nepřímé logické usuzování (Úkolem je sepsat sbírku úloh, která by studenty připravila na studium vyšší matematiky tím, že by na příkladech objasnila základní logické pojmy: jakými jsou kvantifikátory, nutné a postačující podmínky, vlastnosti množin, zobecnění, hledání protipříkladů.)
 4. Ukázkové hodiny pro úvod do teorie čísel na ZŠ nebo SŠ (Úkolem je vypracovat portfolio několika hodin, v nichž by žáci byli uvedeni do základů teorie čísel s důrazem na didaktickou stránku).
 5. Matematika v dějinách kultury (Úkolem je postihnout význam matematiky v dějinách s důrazem na vybrané období. Mělo by se pojednat o vlivu a roli matematiky pro každodenní život, přírodní vědy, umění a kulturu obecně.)
 6. Teorie (a praxe) vyhledávání talentů na matematiku (Úkolem je zpracovat z literatury přístupy k vyhledávání talentů v oblasti matematiky ve světě, kriticky je zhodnotit a posoudit, zda a jak jsou aplikovatelné na našich školách.)
 7. Historie pokusů o řešení tří klasických úloh starověku (Úkolem je srozumitelně uvést čtenáře se středoškolskými znalostmi matematiky do pokusů řešit kvadraturu kruhu, délfský problém a trisekci úhlu a nastínit co nejvíce soběstačným způsobem, proč tyto pokusy selhaly.)
 8. Algoritmy pro barvení grafů (Úkolem je představit problém obarvení grafu, algoritmy, které tento problém řešení a prozkoumat a porovnat jejich složitost na vhodně vybraných grafech.)
 9. Očekávání politiků příspěvku matematiky k současné společnosti a důsledky pro její výuku (Úkolem je zpracovat z dostupné literatury očekávání politiků, případně politických stran toho, co by měla matematika pro společnost přinášet, a jak se toto projevuje na její výuce).
 10. Pojmy čísla a nekonečna v Plótínových dílech (Úkolem je zjistit, jak Plótínos zdůvodňoval svou teorii dvojích čísel a kriticky tuto teorii zhodnotit.)
 11. Volné téma z matematické analýzy
 12. Použití teorie grup a těles na rovnice (Galoisova teorie)
 13. Aplikace geometrické algebry ve fyzice

doc. RNDr. Helena Koldová (Binterová), Ph.D.

 1. Integrovaná výuka matematiky nebo průřezová témata (RVP) na základní škole
 2. Mezipředmětové vazby a výuka matematiky
 3. Výzkum učebnic matematiky
 4. Výuka žáků s poruchami autistického spektra PAS, dysporuchami či jinými poruchami
 5. Téma dle vlastního výběru studenta

prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.

 1. Stereometrické úlohy pro pokročilé
 2. Vyšetřování množin bodů daných vlastností -klasické vs. počítačové řešení
 3. Jak software GeoGebra pomáhá při řešení problémů
 4. Jiné téma po domluvě

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.

 1. Statistika ve vybraných učebnicích určených pro ZŠ
 2. Slovní úlohy na hledání extrému funkce jedné a dvou proměnných
 3. Návrh úloh vhodných pro integraci obsahů dvou a více vzdělávacích oblastí
 4. Téma dle výběru studenta/studentky

RNDr. Libuše Samková, Ph.D.

 1. Analýza videozáznamů hodin matematiky na základní škole
 2. Žákovské chyby a obrázky Concept Cartoons
 3. Zajímavé matematické úlohy ze zahraničních učebnic
 4. Téma dle výběru studenta

prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.

 1. Modelování volebních výsledků
 2. Matematika ve světě kolem nás
 3. Vybrané úlohy matematické olympiády kategorie Z
 4. Vybrané úlohy matematické olympiády kategorie A, B, C
 5. Vybrané problémy z teorie čísel
 6. Matematické hry (lze i pro NŠ)
 7. Sirky a matematika (lze i pro NŠ)
 8. Číselné soustavy na ZŠ (pro studenty NŠ)
 9. Další téma po dohodě

Mgr. Radek Vejmelka

Nejsou vypsané žádné bakalářské práce

Témata diplomových prací

Mgr. Jana Doležalová

Nejsou vypsané žádné diplomové práce


Mgr. Roman Hašek, Ph.D.

 1. Výuka stereometrie užitím fyzických a digitálních modelů (BP/DP) Práce by se věnovala popisu použití kombinace fyzických a digitálních metod při výuce stereometrických témat na základní a střední škole a v přípravě učitelů matematiky. Pro digitální modely se nabízí použití programu GeoGebra.
 2. Sbírka nestandardních aplikačních úloh a problémů (BP/DP) Úkolem práce je připravit kolekci řešených úloh, které odpovídají specifikaci příslušného tematického celku RVP. V případě DP se očekává jejích metodické zpracování a ověření v praxi.
 3. Úlohy a aktivity rozvíjející schopnosti argumentace a ověřování (BP/DP) V RVP G je „Argumentace a ověřování“ jedním z tematických celků vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Cíle práce je připravit soubor řešených úloh případně i rozsáhlejších aktivit pro základní a střední školu i pro přípravu učitelů matematiky, které by podporovaly rozvoj schopnosti argumentace a ověřování matematických tvrzení.
 4. Geometrie reálného světa ve výuce matematiky (BP/DP) V prostředí, ve kterém žijeme, se setkáváme s rozličnými geometrickými objekty a jevy, např. křivkami a plochami, symetriemi, konstrukčními prvky staveb nebo způsoby uspořádání objektů. Řada z nich přitom více či méně souvisí s učivem elementární geometrie. Obsahem BP/DP bude na konkrétních příkladech a srozumitelnou formou, s využitím poznatků geometrie a matematiky, poukázat na tuto spojitost reálného světa s matematikou.
 5. Matematika / geometrie na dotykových zařízeních (BP/DP) Možnosti využití tabletů a chytrých telefonů při studiu i výuce matematiky. Zaměření na konkrétní matematická témata a konkrétní aplikace (GeoGebra, Sketchometry apod.).
 6. Galerie matematických zařízení a mechanismů (BP/DP) Shromáždění, představení a matematický popis současných i historických mechanismů a zařízení, které mají vztah k matematice (např. en.wikipedia.org/wiki/Trammel_of_Archimedes, en.wikipedia.org/wiki/Pantograph, en.wikipedia.org/wiki/Peaucellier%E2%80%93Lipkin_linkage apod.). Nabízí se možnost doplnit galerii vlastnoručně vyrobenými mechanismy (ze dřeva či z kovu). DP s tímto zaměřením by se potom zabývala využitím ve výuce.
 7. Matematické úlohy s technickou tematikou (BP/DP) Technická praxe pracuje s aplikacemi matematických poznatků. Ve výuce matematiky by neměla být tato její role opomíjena. Cílem práce bude vytvořit soubor úloh, které by na příslušné úrovni matematického učiva (ZŠ, SŠ, VŠ) poukazovaly na konkrétní situace, v nichž k tomu dochází. K prezentaci a řešení úloh by byl použit vhodný software.
 8. Volné téma Téma z oblasti lineární algebry, geometrie, deskriptivní geometrie, historie matematiky a využití počítače ve výuce matematiky dle domluvy se studentem.

RNDr. Marika Hrubešová, Ph. D.

Sbírka řešených příkladů z matematické analýzy a algebry pro studenty EF JU  tvořeno v TeXu
Tvorba pracovního sešitu pro tabuli Smart Board - zlomky na 1. stupni ZŠ

Mgr. Blanka Jáchimová

Nejsou vypsané žádné diplomové práce


Mgr. Martin Kazda, Ph. D.

 1. Vyučovací metody vedoucí k posilování úrovně finanční gramotnosti žáka základní, nebo střední školy.
 2. Význam matematiky ve finančním vzdělávání.
 3. Zvyšování úrovně matematické gramotnosti žáka základní, nebo střední školy prostřednictvím výuky přírodních věd (chemie, fyzika).

Mgr. Bc. Marek Kobera, Ph. D.

 1. Počítačové hry ve výuce a didaktice matematiky
 2. Heuristické postupy v rekreační matematice a matematických hádankách (Úkolem je zmapovat a kategorizovat postupy, které žáci či studenti používají, když se setkají s pro ně novými či nerutinními úlohami z této oblasti, týkající se např. dělitelnosti, vztahů mezi ciframi čísel, elementární geometrie úseček, trojúhelníků, případně jednoduchých úloh z teorie pravděpodobnosti.)
 3. Přímé a nepřímé logické usuzování (Úkolem je sepsat sbírku úloh, která by studenty připravila na studium vyšší matematiky tím, že by na příkladech objasnila základní logické pojmy: jakými jsou kvantifikátory, nutné a postačující podmínky, vlastnosti množin, zobecnění, hledání protipříkladů.)
 4. Ukázkové hodiny pro úvod do teorie čísel na ZŠ nebo SŠ (Úkolem je vypracovat portfolio několika hodin, v nichž by žáci byli uvedeni do základů teorie čísel s důrazem na didaktickou stránku. Podle těchto materiálů je třeba skutečně hodiny odučit, získat zpětnou vazbu a zhodnotit, co se povedlo a co by bylo třeba pozměnit a jak.)
 5. Matematika v dějinách kultury (Úkolem je postihnout význam matematiky v dějinách s důrazem na vybrané období. Mělo by se pojednat o vlivu a roli matematiky pro každodenní život, přírodní vědy, umění a kulturu obecně.)
 6. Teorie (a praxe) vyhledávání talentů na matematiku (Úkolem je zpracovat z literatury přístupy k vyhledávání talentů v oblasti matematiky ve světě, kriticky je zhodnotit a posoudit, zda a jak jsou aplikovatelné na našich školách.)
 7. Historie pokusů o řešení tří klasických úloh starověku (Úkolem je srozumitelně uvést čtenáře se středoškolskými znalostmi matematiky do pokusů řešit kvadraturu kruhu, délfský problém a trisekci úhlu a nastínit co nejvíce soběstačným způsobem, proč tyto pokusy selhaly.)
 8. Algoritmy pro barvení grafů (Úkolem je představit problém obarvení grafu, algoritmy, které tento problém řešení a prozkoumat a porovnat jejich složitost na vhodně vybraných grafech.)
 9. Očekávání politiků příspěvku matematiky k současné společnosti a důsledky pro její výuku (Úkolem je zpracovat z dostupné literatury očekávání politiků, případně politických stran toho, co by měla matematika pro společnost přinášet, a jak se toto projevuje na její výuce.  Mělo by se vycházet nejen z veřejných vyjádření, programů či strategií, ale také se očekává provedení rozhovorů či dotazníkových šetření s politiky a jejich (rozhovorů, dotazníků) zpracování.)
 10. Pojmy čísla a nekonečna v Plótínových dílech (Úkolem je zjistit, jak Plótínos zdůvodňoval svou teorii dvojích čísel a kriticky tuto teorii zhodnotit.)
 11. Volné téma z matematické analýzy
 12. Použití teorie grup a těles na rovnice (Galoisova teorie)
 13. Aplikace geometrické algebry ve fyzice

doc. RNDr. Helena Koldová (Binterová), Ph.D.

 1. Integrovaná výuka matematiky nebo průřezová témata (RVP) na základní škole
 2. Mezipředmětové vazby a výuka matematiky
 3. Výzkum učebnic matematiky
 4. Výuka žáků s poruchami autistického spektra PAS, dysporuchami či jinými poruchami
 5. Téma dle vlastního výběru studenta

prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.

 1. Stereometrické úlohy pro pokročilé
 2. Vyšetřování množin bodů daných vlastností -klasické vs. počítačové řešení
 3. Jak software GeoGebra pomáhá při řešení problémů
 4. Jiné téma po domluvě

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.

 • Zmapování výuky finanční gramotnosti na ZŠ ve vybraném regionu ČR
 • Student se zaměří na implementaci standardů FG do ŠVP vybraných základních škol daného regionu – do jakých školních předmětů jsou standardy FG implementovány. Zjistí, jaké výukové materiály a metody škola používá pro pěstování FG svých žáků. Na základě vhodného nástroje zmapuje úroveň FG žáků vybraných škola a udělá komparaci výsledků.
 • Zmapování výuky finanční gramotnosti na SŠ ve vybraném regionu ČR
Student se zaměří na implementaci standardů FG do ŠVP vybraných středních škol daného regionu – do jakých školních předmětů jsou standardy FG implementovány. Zjistí, jaké výukové materiály a metody škola používá pro pěstování FG svých žáků. Na základě vhodného nástroje zmapuje úroveň FG žáků vybraných škola a udělá komparaci výsledků.  
 • Výukové metody vhodně pro pěstování finanční gramotnosti žáků ZŠ
Student se pokusí navrhnout vhodné výukové metody pro pěstování finanční gramotnosti žáků základních škol. Účinnost těchto metod ověří v praxi.
 • Výukové metody vhodně pro pěstování finanční gramotnosti žáků SŠ
Student se pokusí navrhnout vhodné výukové metody pro pěstování finanční gramotnosti žáků středních škol. Účinnost těchto metod ověří v praxi.
 • Téma dle výběru studenta/studentky

RNDr. Libuše Samková, Ph.D.

 1. Analýza videozáznamů hodin matematiky na základní škole
 2. Žákovské chyby a obrázky Concept Cartoons
 3. Zajímavé matematické úlohy ze zahraničních učebnic
 4. Téma dle výběru studenta

prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.

 1. Modelování volebních výsledků
 2. Matematika ve světě kolem nás
 3. Vybrané úlohy matematické olympiády kategorie Z
 4. Vybrané úlohy matematické olympiády kategorie A, B, C
 5. Vybrané problémy z teorie čísel
 6. Matematické hry (lze i pro NŠ)
 7. Sirky a matematika (lze i pro NŠ)
 8. Číselné soustavy na ZŠ (pro studenty NŠ)
 9. Další téma po dohodě

Mgr. Radek Vejmelka

Nejsou vypsané žádné diplomové práce

Materiály pro studenty

Geometrické publikace

P. Pech: Analytická geometrie lineárních útvarů
P. Pech: Kuželosečky
R. Hašek, P. Pech: Kvadratické plochy a jejich reprezentace v programu Maple
P. Pech: Klasické vs. počítačové metody při řešení úloh v geometrii

 

Metody řešení geometrických úloh

On-line publikace P. Leischner: Metody řešení geometrických úloh 

 

Finanční gramotnost v České, Polské a Slovenské republice

On-line publikace Kantnerová a kol.: Finanční gramotnost v České, Polské a Slovenské republice

 

Úvod do financí … Finanční matematika … Finanční gramotnost

Finanční matematika pro každého. Materiály pro studenty i učitele zabývající se finanční gramotností najdete na Moodle Finanční matematika.
V říjnu 2010 vyšla v nakladatelství Jihočeské Univerzity kniha „Vybrané kapitoly z finanční gramotnosti“, autorky: Vladimíra Petrášková, Zuzana Horváthová.
Hlavním cílem publikace je seznámit čtenáře s některými vybranými tématy z oblasti finanční gramotnosti. Svojí formou je vhodná nejen pro vzdělávání počáteční (pro ZŠ i SŠ), ale i celoživotní.

 

Klíčové kompetence

On-line publikaci
H. Binterová, R. Hašek, P. Pech, V. Petrášková: Sbírka pracovních listů z matematiky pro rozvoj klíčových kompetencí:

Díl 1

Díl 2

Instrukce k dipl. a bak. pracím

Diplomové a bakalářské práce

Návod

Obsahové a formální požadavky na podobu bakalářské a diplomové práce naleznete ve Směrnici vedoucího katedry matematikyč. 3/2020, část III, čl. 6.

Další náležitosti:

vzor prohlášení

vzor titulní strany

Soubor se vzorem titulní strany použijte pouze na vytištění titulní strany, logo fakulty se na jiných stránkách objevit nesmí. Na vzhledu této stránky nic neměňte (písmo ponechte Calibri).

Požadavky na formální úpravu kvalifikační práce

Návod na tvorbu diplomové práce z didaktiky matematiky

Seminář k BP/DP 2021/2022

Opatření rektora o zveřejňování závěrečných prací

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem nového akademického roku jsme spustili nové webové stránky naší univerzity včetně všech fakult a dalších součástí univerzity. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.